Contact Zoeken Links Disclaimer

Woordenlijst

Akte van compromis
Een akte van compromis is een schriftelijke afspraak tussen u en uw advocaat. Hierin spreekt u af wie er bij onderlinge problemen uitspraak mag doen over een oplossing. Deze persoon wordt een 'arbiter' genoemd. De arbiter is altijd een particulier (hij wordt dus niet door de overheid benoemd).


Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is een plan dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De gemeente geeft hierin de functie van stukken grond aan. Ook legt zij regels over het gebruik van de grond vast en hetgeen op deze grond gebouwd is. Het bestemmingsplan bepaald onder andere of ergens gebouwd mag worden.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om voor hun hele grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen.

Bijscholen

Een advocaat heeft altijd een opleiding afgerond. Ondanks deze opleiding, dient een advocaat zich regelmatig te laten bijscholen. De advocaat leert dan de nieuwste feiten omtrent de wetgeving en andere zaken die betrekking hebben op zijn of haar rechtsgebied.


Civiele procedure

Bij civiele procedures gaat het om juridische handelingen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling en tussen burgers en bedrijven. Het gaat dus om juridische handelingen waarmee de overheid zich niet bemoeid.


Financiële draagkracht (kosten)

Uw financiële situatie kan soms van invloed zijn op de hoogte van het bedrag dat een advocaat aan u doorberekend. Een lage financiële draagkracht, houdt in dat u weinig te besteden hebt. Hierdoor hebt u wellicht moeite een advocaat te financieren. Een advocaat kan hier soms in overleg rekening mee houden.

Geheimhoudingsplicht (informatie over)

Een advocaat heeft beroepsgeheim. Dit is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van zijn cliënten. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook wanneer de advocaat wordt gevraagd een getuigenverklaring af te leggen; de advocaat kan hier niet toe gedwongen worden. Dit wordt ook wel het verschoningsrecht genoemd.


Gerechtshof (verplicht)

In Nederland zijn vijf gerechtshoven. Een gerechtshof is een rechtelijk college, dat alleen zaken in hoger beroep behandeld. Meestal bespreekt het gerechtshof de hele zaak opnieuw. Zij luistert naar de standpunten van het openbaar ministerie en het pleidooi van de verdachte. Hierna doet het gerechtshof een nieuwe uitspraak.


Geschillencommissie advocatuur (klachten)

De geschillencommissie kan worden ingeschakeld bij problemen tussen u en uw advocaat. Het doel van de geschillencommissie is om geschillen tussen consumenten en ondernemers op te lossen. Het inschakelen van deze commissie voor het oplossen van problemen is goedkoper dan het voorleggen van het probleem aan een rechter.


Hof van discipline (klachten)

Het hof van discipline behandeld klachtzaken over advocaten in hoger beroep.

Juridisch Loket (rechtsbijstand)
Bij het Juridisch Loket kan iedereen terecht voor gratis juridisch advies en informatie.


Nederlandse Orde van Advocaten (betrouwbare & rechten en plichten & klachten)

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) is een beroepsorganisatie voor alle advocaten in Nederland. Zij waarborgen de kwaliteit van diensten die de advocaten leveren. Dit doen zij door het verzorgen van een opleidingsprogramma, het opstellen van verordeningen en overige bindende regels voor advocaten, voorlichting en dienstverlening aan advocaten, advisering aan de overheid en tuchtrechtspraak.

Alle Nederlandse advocaten zijn verplicht zich in te schrijven bij de Orde.

Raad van discipline (klachten)

Er zijn in Nederland vijf raden van discipline, welke allemaal onder dezelfde organisatie vallen. Een dergelijke raad bestaat uit advocaten en rechters, welke worden bijgestaan door een griffier.

Een raad van discipline behandeld tuchtklachten tegen advocaten. Zij richten zich hierbij onder meer op het gedrag van de advocaat. Kan dit gedrag niet door de beugel, dan kan de raad een klacht hierover gegrond verklaren. De raad van discipline kan vervolgens een maatregel aan de advocaat opleggen (bijvoorbeeld een waarschuwing, schorsing, schrapping of berisping).

Raad voor rechtsbijstand (rechtsbijstand)

De Raad voor Rechtsbijstand verleent subsidie aan mensen die geen advocaat of mediator kunnen betalen.


Rechtsgebieden (informatie over & rechten en plichten)

Rechtspraak is opgedeeld in veel verschillende rechtsgebieden. Al deze rechtsgebieden worden middels een andere procedure behandeld. Globaal kunnen de meeste rechtszaken ingedeeld worden bij een van de volgende rechtsgebieden:

Civiel recht
Dit rechtsgebied richt zich op juridische problemen tussen burgers onderling, organisaties onderling of burgers en organisaties. Andere termen die gebruikt worden om het civielrecht aan te duiden, zijn 'burgerlijk recht' of 'privaatrecht'. Voorbeelden van zaken die onder het civiele recht kunnen vallen, zijn echtscheidingen, huurproblemen en arbeidsovereenkomsten.

Bestuursrecht
Het bestuursrecht behandeld zaken waarin personen/organisaties een conflict hebben met de overheid. Onderwerpen hierbij zijn onder andere uitkeringen, vergunningen en zaken op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening.

Strafrecht
Men krijgt met het strafrecht te maken wanneer men wordt verdacht van een misdrijf of overtreding. Een voorbeeld van een misdrijf is diefstal. Bij overtredingen kan gedacht worden aan het rijden door rood licht. Krijgt u te maken met het strafrecht, dan brengt het Openbaar Ministerie de zaak voor de rechter.

Sector kanton
Kantonrechtspraak is een bijzondere vorm van rechtspraak. Een kantonrechter behandeld arbeidszaken, huurzaken, lichte strafzaken en civiele zaken tot €5000, -.